Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v oddílu

(dále jen „Správce“),

Judo club Tatran Praha

je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje:

 1. jméno a příjmení, 
 2. datum narození, 
 3. adresu místa pobytu, 
 4. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství. 

  Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

  Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a. 

  Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a. 

  Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům: 

 • Českému svazu juda, z.s. 
 • příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS 
 • Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha (dále jen „ČUS“), 
 • příslušným orgánům státní správy a samosprávy, 

a to za účelem 

 • vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi, 
 • identifikace na soutěžích, 
 • žádosti o dotace na základě §6b ZOPS. 

  Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněného oddílu. 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce moje 

 1. fotografie,
 2. videa,
 3. zvukové záznamy, 
 4. sportovní výsledky 

za účelem 

 • marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích), 
  • prezentace na webu, 
  • prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.), 
  • prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech. 

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé 

 1. adresu bydliště
 2. telefonní číslo
 3. e-mail
 4. datum narození
 5. rodné číslo 
 6. fotografii

  za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.). 

Pokud je členem Judo clubu Tatran Praha mé nezletilé dítě souhlasím, že bude „Správce“ zpracovávat tyto moje osobní údaje:

 1. Jméno a příjmení¨
 2. Telefonní číslo
 3. E-mail

za účelem možnosti zajistit běžný chod oddílu (např. kontaktovat při úrazu, informovat o oddílových akcích apod.).

  Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován). 

Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům: 

 • Českému svazu juda, z.s., 
  • příslušnému Okresnímu sdružení ČUS, SCS ČUS, 
  • výkonnému výboru ČUS. 

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem: 

 • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení), 
  • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení), 
  • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení, 
  • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení, 
  • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení, 
  • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení, 
  • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení. 

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem. 

Jméno a příjmení člena JC Tatran Praha: 

V                        dne:

_________________________________________

Jméno a Příjmení                                               PODPIS

(u nezletilých podpis zákonného zástupce)

V                        dne:

_________________________________________

Jméno a Příjmení                                               PODPIS